Friday, November 22, 2013

ประชาธิปไตยทำให้สามัญชนมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องแบมือขอส่วนบุญจากผู้มีบารมี

ประชาธิปไตยทำให้สามัญชนมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องแบมือขอส่วนบุญจากผู้มีบารมี

No comments:

Post a Comment