Saturday, July 11, 2015

เผด็จการกษัตริย์... เสือกไปทุกเรื่อง, บั้นปลายชีวิต... มีคนเกลียดเต็มบ้านเต็มเมือง

เผด็จการกษัตริย์... เสือกไปทุกเรื่อง
บั้นปลายชีวิต... มีคนเกลียดเต็มบ้านเต็มเมือง

No comments:

Post a Comment