Monday, June 22, 2015

พวกเราต้องต่อสู้เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้ เราต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระของลูกหลานเราอีกต่อไป

พวกเราต้องต่อสู้เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้
เราต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระของลูกหลานเราอีกต่อไป

No comments:

Post a Comment