Tuesday, July 14, 2015

มาตรา 112 คือกฏหมายป่าเถือน เอาไว้คุ้มครองฆาตกร และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียปล้นชาติ

มาตรา 112 คือกฏหมายป่าเถือน
เอาไว้คุ้มครองฆาตกร และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียปล้นชาติ

No comments:

Post a Comment