Tuesday, January 14, 2014

คนยากจน ต้องการจะยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น, คำตอบที่พวกเขาได้รับก็คือ “มึงรู้จักพอเพียงบ้างซิ”

คนยากจน ต้องการจะยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
คำตอบที่พวกเขาได้รับก็คือ “มึงรู้จักพอเพียงบ้างซิ”

No comments:

Post a Comment