Tuesday, May 20, 2014

ประเทศไทยใหม่ต้องมีทหารที่รับใช้ประชาชนและรัฐธรรมนูญของประชาชน ไม่ใช่ทหารที่ไปรับใช้บุคคลใดหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

ประเทศไทยใหม่ต้องมีทหารที่รับใช้ประชาชนและรัฐธรรมนูญของประชาชน
ไม่ใช่ทหารที่ไปรับใช้บุคคลใดหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

No comments:

Post a Comment