Wednesday, January 22, 2014

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา - อ้าปาก ก็เห็นลิ้นไก่แล้ว) กองทัพขนทหารและอาวุธเข้ากรุงเทพฯจำนวนมาก เพราะ... วันเด็ก วันกองทัพไทย การฝึกพิเศษ

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา - อ้าปาก ก็เห็นลิ้นไก่แล้ว)
กองทัพขนทหารและอาวุธเข้ากรุงเทพฯจำนวนมาก เพราะ... วันเด็ก วันกองทัพไทย การฝึกพิเศษ

No comments:

Post a Comment