Saturday, December 28, 2013

ไม่มีใครดีพอที่จะปกครองใคร ถ้าผู้ถูกปกครองไม่ยินยอมที่จะให้ปกครอง - อับราฮัม ลินคอล์น

ไม่มีใครดีพอที่จะปกครองใคร ถ้าผู้ถูกปกครองไม่ยินยอมที่จะให้ปกครอง
(อับราฮัม ลินคอล์น)

No comments:

Post a Comment