Friday, January 10, 2014

ประชาชนเข้าใจแล้วว่า ใครอยู่เบื้องหลังการถ่วงความเจริญของประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และตระกูลของตน

ประชาชนเข้าใจแล้วว่า ใครอยู่เบื้องหลังการถ่วงความเจริญของประเทศ
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และตระกูลของตน

No comments:

Post a Comment