Monday, June 1, 2015

"สิทธิ" และ "เสรีภาพ", (โดย เฉลิมขวัญ ผลประเสริฐ)

"สิทธิ" และ "เสรีภาพ", (โดย เฉลิมขวัญ ผลประเสริฐ)
สิทธิ
- แง่ของอำนาจ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม หรือความชอบธรรมที่บุคคลสามารถใช้ยันกับบุคคลอื่น เพื่อรักษาประโยชน์อันพึงมี พึงได้ของบุคคล
- แง่ประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้รับ ซึ่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้
เสรีภาพ
- เสรีภาพ หมายถึง อำนาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำจากบุคคลอื่น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา

No comments:

Post a Comment