Monday, July 14, 2014

มันเสวยสุข ถลุงทรัพยากรของชาติ ถลุงภาษีอากรของประชาชน ในขณะที่มันบอกให้คนไทยต้องพอเพียง อยู่ไปตามบุญตามกรรม

มันเสวยสุข ถลุงทรัพยากรของชาติ ถลุงภาษีอากรของประชาชน
ในขณะที่มันบอกให้คนไทยต้องพอเพียง อยู่ไปตามบุญตามกรรม

No comments:

Post a Comment