Sunday, January 26, 2014

การเลือกตั้งคือส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น การมีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้หมายความว่าประเทศเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในประเทศไทย

การเลือกตั้งคือส่วนหนึ่งของกระบวนการ ประชาธิปไตยเท่านั้น
การมีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้หมายความว่าประเทศเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในประเทศไทย

No comments:

Post a Comment