Tuesday, July 7, 2015

(ซื้อเรือดำน้ำจีน) ประยุทธ์ จันทร์โอชา: ไม่ได้รบกับใคร มีไว้ให้เกรงใจ กว่าจะผ่อนหมด เรือก็ผุ

ซื้อเรือดำน้ำจีน
ประยุทธ์ จันทร์โอชา: ไม่ได้รบกับใคร มีไว้ให้เกรงใจ กว่าจะผ่อนหมด เรือก็ผุ

No comments:

Post a Comment