Saturday, August 9, 2014

"การมีเสรีภาพจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย ถ้าไม่รวมถึงเสรีภาพในการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย" - มหาตมา คานธี

"การมีเสรีภาพจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย ถ้าไม่รวมถึงเสรีภาพในการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย"
มหาตมา คานธี

No comments:

Post a Comment