Wednesday, March 12, 2014

ศาลรัฐธรรมนูญ มีพฤติกรรม ส่งเสริมระบอบเผด็จการ หน่วงเหนี่ยวความเจริญของประเทศ ทำลายความเชื่อถือของระบบตุลาการไทย เพื่อรับใช้เผด็จการโบราณ อย่างเห็นได้ชัด

ศาลรัฐธรรมนูญ มีพฤติกรรม ส่งเสริมระบอบเผด็จการ หน่วงเหนี่ยวความเจริญของประเทศ ทำลายความเชื่อถือของระบบตุลาการไทย เพื่อรับใช้เผด็จการโบราณ อย่างเห็นได้ชัด

No comments:

Post a Comment