Saturday, February 1, 2014

คนที่ไม่เห็นคุณค่าในการเลือกตั้ง ได้รับเลือกเป็น กกต., คนที่ไม่สนใจเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า กสม., คนที่แทบจะไม่มี legal mind ได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญ, (อ. ฮาร่า ชินทาโร่, Hara Shintaro, 30 ม.ค. 2557)

คนที่ไม่เห็นคุณค่าในการเลือกตั้ง ได้รับเลือกเป็น กกต.
คนที่ไม่สนใจเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า กสม.
คนที่แทบจะไม่มี legal mind ได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญ
(อ. ฮาร่า ชินทาโร่, Hara Shintaro, 30 ม.ค. 2557)

No comments:

Post a Comment