Sunday, December 15, 2013

ประเทศไทยใหม่ จะต้องไม่มีการเหยียด อายุ เชื้อชาติ สีผิว เพศ รักร่วมเพศ การศึกษา ฐานะทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทยใหม่
จะต้องไม่มีการเหยียด อายุ เชื้อชาติ สีผิว เพศ รักร่วมเพศ
การศึกษา ฐานะทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ

No comments:

Post a Comment