Friday, January 3, 2014

การทำรัฐประหารของทหารทาสกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูของประชาชนไทยของทหารทาสกลุ่มนั้น

การทำรัฐประหารของทหารทาสกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูของประชาชนไทยของทหารทาสกลุ่มนั้น

No comments:

Post a Comment