Wednesday, March 5, 2014

การต่อสู้เพื่อปกป้องตระกูลชินวัตรอย่างเดียว จะไม่ทำให้เกิดผลดีอะไรแก่ประชาชนเลย, การต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง จะทำให้เกิดผลดีแก่ประชาชนและตระกูลชินวัตร

การต่อสู้เพื่อปกป้องตระกูลชินวัตรอย่างเดียว
จะไม่ทำให้เกิดผลดีอะไรแก่ประชาชนเลย
การต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง
จะทำให้เกิดผลดีแก่ประชาชนและตระกูลชินวัตร

No comments:

Post a Comment