Friday, June 19, 2015

อย่าคิดว่าจะใช้กฎหมายมาตรา 112 ได้ตามใจชอบ, มาตรา 112 คือเลือดเนื้อของผู้ใช้ - ยิ่งใช้ ผู้ใช้ยิ่งเสื่อม - ยิ่งใช้ ผู้ใช้ยิ่งอ่อนแอ - ยิ่งใช้ ผู้ใช้ยิ่งมีคนเกลียด

อย่าคิดว่าจะใช้กฎหมายมาตรา 112  ได้ตามใจชอบ
มาตรา 112 คือเลือดเนื้อของผู้ใช้
- ยิ่งใช้ ผู้ใช้ยิ่งเสื่อม
- ยิ่งใช้ ผู้ใช้ยิ่งอ่อนแอ
- ยิ่งใช้ ผู้ใช้ยิ่งมีคนเกลียด

No comments:

Post a Comment