Tuesday, July 22, 2014

นี่คือเหตุผลที่ ทำไมการปฎิวัติประชาธิปไตยเท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้, (กษัตริย์ภูมิพลโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จากหัวหน้ากบฎ, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

นี่คือเหตุผลที่ ทำไมการปฎิวัติประชาธิปไตยเท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้
(กษัตริย์ภูมิพลโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จากหัวหน้ากบฎ,
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

No comments:

Post a Comment