Wednesday, May 20, 2015

มาตรา 112 คือกฏหมายป่าเถื่อน... ทำลายบุคคล ทำลายครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายชาติ ทำลายสถาบันกษัตริย์

มาตรา 112 คือกฏหมายป่าเถื่อน... 
ทำลายบุคคล ทำลายครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายชาติ
ทำลายสถาบันกษัตริย์

No comments:

Post a Comment