Monday, June 15, 2015

รัฐธรรมนูญดี - ปกป้องพลเมือง จากอำนาจรัฐ, รัฐธรรมนูญเลว - เป็นเครื่องมือของรัฐ ใช้กดขี่ข่มเหงพลเมือง

รัฐธรรมนูญดี - ปกป้องพลเมือง จากอำนาจรัฐ
รัฐธรรมนูญเลว - เป็นเครื่องมือของรัฐ ใช้กดขี่ข่มเหงพลเมือง

No comments:

Post a Comment