Monday, February 17, 2014

องค์กรมวลชน ต้องไม่ใช่ลูกจ้างและมีความเป็นอิสระจากตระกูลชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทย และต้องเป็นองค์กรที่นำการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

องค์กรมวลชน ต้องไม่ใช่ลูกจ้างและมีความเป็นอิสระจากตระกูลชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทย
และต้องเป็นองค์กรที่นำการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

No comments:

Post a Comment