Wednesday, March 12, 2014

เผด็จการโบราณเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งของคนไทย ซึ่งถ้าไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้ว จะมีผลให้เกิดความรุนแรงและความแตกแยก คนไทยจะฆ่ากันเอง ประเทศชาติจะฉิบหาย

เผด็จการโบราณเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งของคนไทย
ซึ่งถ้าไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้ว
จะมีผลให้เกิดความรุนแรงและความแตกแยก คนไทยจะฆ่ากันเอง ประเทศชาติจะฉิบหาย

No comments:

Post a Comment