Thursday, March 13, 2014

ประชาธิปไตยทำให้... ประชาชนสามารถเลือกตั้งผู้พิพากษาของตนเองได้

ประชาธิปไตยทำให้...
ประชาชนสามารถเลือกตั้งผู้พิพากษาของตนเองได้

No comments:

Post a Comment