Wednesday, March 5, 2014

การเจรจา - ถ้าไม่เป็นการเจรจาเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง จะไม่ทำให้เกิดผลดีอะไรแก่ประชาชนเลย

การเจรจา...
ถ้าไม่เป็นการเจรจาเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง จะไม่ทำให้เกิดผลดีอะไรแก่ประชาชนเลย

No comments:

Post a Comment