Wednesday, February 5, 2014

ปัจจุบันประเทศไทยปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์ ประชาชนไม่มีสิทธิในการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกในชาติอย่างรุนแรง เป็นผลให้ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาให้เทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านได้ และประชาชนไทยส่วนมากยังยากจนอยู่

ปัจจุบันประเทศไทยปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์
ประชาชนไม่มีสิทธิในการปกครองตนเอง
ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกในชาติอย่างรุนแรง
เป็นผลให้ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาให้เทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านได้
และประชาชนไทยส่วนมากยังยากจนอยู่

No comments:

Post a Comment