Tuesday, April 22, 2014

การเปลี่ยนเจ้าของทาสคนใหม่ จะไม่ทำให้สถานะของความเป็นทาสเปลี่ยนแปลงไปได้ ยกเว้นถ้าเจ้าของทาสคนใหม่สัญญาว่าจะเลิกทาส แน่ใจหรือว่าจะเป็นไปได้? อย่าได้ฝันลมๆแล้งๆไปเลย

การเปลี่ยนเจ้าของทาสคนใหม่ จะไม่ทำให้สถานะของความเป็นทาสเปลี่ยนแปลงไปได้
ยกเว้นถ้าเจ้าของทาสคนใหม่สัญญาว่าจะเลิกทาส
แน่ใจหรือว่าจะเป็นไปได้? อย่าได้ฝันลมๆแล้งๆไปเลย

No comments:

Post a Comment