Saturday, July 18, 2015

"ถุงเด็ดชีพ" ทารก 2002 ศพ เอาไปเผาเหมือนขยะ ไม่มีการชันสูตร์ศพทางนิติเวชฯ เพื่อหาสาเหตุการตาย, "ถุงยังชีพ" ไม่แก้ปัญหาจริง แค่โฆษณาชวนเชื่อ พวกมึงจงเป็นทาสต่อไป

"ถุงเด็ดชีพ"
ทารก 2002 ศพ เอาไปเผาเหมือนขยะ ไม่มีการชันสูตร์ศพทางนิติเวชฯ เพื่อหาสาเหตุการตาย
"ถุงยังชีพ"
ไม่แก้ปัญหาจริง แค่โฆษณาชวนเชื่อ พวกมึงจงเป็นทาสต่อไป

No comments:

Post a Comment