Saturday, July 18, 2015

(มาเข้าใจ ทำไมเศรษฐกิจภายใต้เผด็จการกษัตริย์ จะนำประเทศลงเหว) 1 ปี เศรษฐกิจไทย ความหวังและอนาคต - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, (PITV, 2 มิ.ย. 2558)

(มาเข้าใจ ทำไมเศรษฐกิจภายใต้เผด็จการกษัตริย์ จะนำประเทศลงเหว)
1 ปี เศรษฐกิจไทย ความหวังและอนาคต - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
(PITV, 2 มิ.ย. 2558)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/497655210385072/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment