Saturday, June 6, 2015

กษัตริย์อานันท์ ถูกฆ่าวันที่... ๙, ภูมิพล ได้เป็นกษัตริย์ วันที่... ๙, ราชวงศ์จักรีกษัตริย์ องค์ที่.... ๙, ตัวเลขบังเอิญ หรือตามแผน?

กษัตริย์อานันท์ ถูกฆ่าวันที่... ๙, ภูมิพล ได้เป็นกษัตริย์ วันที่... ๙
ราชวงศ์จักรีกษัตริย์ องค์ที่.... ๙, ตัวเลขบังเอิญ หรือตามแผน?

No comments:

Post a Comment