Monday, May 18, 2015

ไม่ใช่ "สงครามชนชาติ", ไม่ใช่ "สงครามชนชั้น", แต่เป็น "สงครามระหว่างเจ้า (ระบอบกษัตริย์) กับประชาชนไทย"

ไม่ใช่ "สงครามชนชาติ"
ไม่ใช่ "สงครามชนชั้น"
แต่เป็น "สงครามระหว่างเจ้า (ระบอบกษัตริย์) กับประชาชนไทย"

No comments:

Post a Comment