Tuesday, February 11, 2014

พวกเราทุกคน คือผู้นำการเปลี่ยนระบอบคนต่อไป, พวกเราทุกคน ต้องนำคนอื่น

พวกเราทุกคน คือผู้นำการเปลี่ยนระบอบคนต่อไป
พวกเราทุกคน ต้องนำคนอื่น

No comments:

Post a Comment