Saturday, January 11, 2014

พล.อ. ประยุทธ์ คิดมาก, หลอกเด็กหลอกง่าย แต่หลอกประชาชนยากเกินคาด, ใจหนึ่งกลัวจะถูกนายใหญ่ปิดปาก อีกใจหนึ่งกลัวลูกน้องให้ของขวัญเกษียณล่วงหน้า

พล.อ. ประยุทธ์ คิดมาก, หลอกเด็กหลอกง่าย แต่หลอกประชาชนยากเกินคาด
ใจหนึ่งกลัวจะถูกนายใหญ่ปิดปาก อีกใจหนึ่งกลัวลูกน้องให้ของขวัญเกษียณล่วงหน้า

No comments:

Post a Comment