Monday, March 3, 2014

การเกรงใจผู้นำมากเกินไป กลัวการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป จะทำให้เกิดผลเสียต่อขบวนการประชาธิปไตย

การเกรงใจผู้นำมากเกินไป
กลัวการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป จะทำให้เกิดผลเสียต่อขบวนการประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment