Thursday, May 7, 2015

คุณเป็นคนตาสว่าง เมื่อคุณรู้เหตุผลว่า... ทำไมรถไฟฟ้าถึงไปรวมศูนย์กระจุกกันอยู่บริเวณที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


คุณเป็นคนตาสว่าง เมื่อคุณรู้เหตุผลว่า...
ทำไมรถไฟฟ้าถึงไปรวมศูนย์กระจุกกันอยู่บริเวณที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

No comments:

Post a Comment