Wednesday, December 11, 2013

ถ้าเราไม่มีอำนาจเหนือเผด็จการโบราณ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย เราจึงต้องสร้างอำนาจของเราให้เหนือเขา

ถ้าเราไม่มีอำนาจเหนือเผด็จการโบราณ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย
เราจึงต้องสร้างอำนาจของเราให้เหนือเขา

No comments:

Post a Comment