Friday, February 14, 2014

ครอบครัวทีใช้จ่ายเงินภาษีอากรของประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่าย และเอาเปรียบประชาชนมากทีสุดก็คือ...

ครอบครัวทีใช้จ่ายเงินภาษีอากรของประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่าย และเอาเปรียบประชาชนมากทีสุดก็คือ...

1 comment:

  1. พ่อมึงไง ไอ้ทักษิณ

    ReplyDelete