Wednesday, July 8, 2015

"การปกครองในประเทศไทย", สมัยสุโขทัย - พ่อ กับลูก, ปัจจุบัน - กษัตริย์ กับเหยื่อ

"การปกครองในประเทศไทย"
สมัยสุโขทัย - พ่อ กับลูก
ปัจจุบัน - กษัตริย์ กับเหยื่อ

No comments:

Post a Comment