Saturday, January 25, 2014

ภายใต้ ระบอบเผด็จการโบราณ - ทุนนิยมผูกขาด ความมั่งคั่งของประเทศตกอยู่ในมือคนเพียงไม่กี่ตระกูล ประชาชนส่วนใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก จะไม่มีโอกาสยกระดับความมั่งคั่งของตัวเองได้เลย

ภายใต้ ระบอบเผด็จการโบราณ - ทุนนิยมผูกขาด
ความมั่งคั่งของประเทศตกอยู่ในมือคนเพียงไม่กี่ตระกูล
ประชาชนส่วนใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก
จะไม่มีโอกาสยกระดับความมั่งคั่งของตัวเองได้เลย

No comments:

Post a Comment