Monday, January 13, 2014

เขารู้กันหมดแล้วว่าคุณจะทำรัฐประหาร, ดูเหมือนว่า มีแต่ พล.อ. ประยุทธ์ เท่านั้นที่ไม่รู้ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จะทำรัฐประหารหรือเปล่า

ถามคนภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง ใต้... เขาก็รู้
ถามคนกรุงเทพฯ... เขาก็รู้
ถามชาวต่างประเทศ... เขาก็รู้
เขารู้กันหมดแล้วว่าคุณจะทำรัฐประหาร
ดูเหมือนว่า มีแต่ พล.อ. ประยุทธ์ เท่านั้นที่ไม่รู้ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จะทำรัฐประหารหรือเปล่า

No comments:

Post a Comment