Monday, April 28, 2014

โดยธรรมชาติ... ความเข้มแข็งของระบอบกษัตริย์ในประเทศไหนก็ตาม ขึ้นอยู่กับความรักและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบอบนี้...

โดยธรรมชาติ... ความเข้มแข็งของระบอบกษัตริย์ในประเทศไหนก็ตาม
ขึ้นอยู่กับความรักและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบอบนี้
ถ้าขาดปัจจัยเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรืออาวุธมาบังคับประชาชน
ระบอบนี้ก็จะไม่สามารถคงอยู่ได้ และจะถูกเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยในที่สุด

No comments:

Post a Comment