Tuesday, June 17, 2014

ประชาธิปไตยทำให้... ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายภาษีอากรที่ตนเสียไป แล้วถูกนำไปใช้บำรุงบำเรอคนเพียงไม่กี่ตระกูล

ประชาธิปไตยทำให้... ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายภาษีอากรที่ตนเสียไป
แล้วถูกนำไปใช้บำรุงบำเรอคนเพียงไม่กี่ตระกูล

No comments:

Post a Comment