Monday, December 30, 2013

"ไม่เพียงแต่ประชาชนมีสิทธิที่จะไม่เคารพกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ประชาชนยังมีหน้าที่ที่จะไม่เคารพกฎหมายนั้นด้วย" - โทมัส เจฟเฟอร์สัน

"ไม่เพียงแต่ประชาชนมีสิทธิที่จะไม่เคารพกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ประชาชนยังมีหน้าที่ที่จะไม่เคารพกฎหมายนั้นด้วย" - โทมัส เจฟเฟอร์สัน

No comments:

Post a Comment