Sunday, December 29, 2013

การฆ่าประชาชนไทย จะไม่สามารถทำให้ท่านคงอยู่ในอำนาจได้, การให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแก่เขาเท่านั้น ที่จะทำให้ท่านคงอยู่ในอำนาจได้

การฆ่าประชาชนไทย จะไม่สามารถทำให้ท่านคงอยู่ในอำนาจได้
การให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแก่เขาเท่านั้น ที่จะทำให้ท่านคงอยู่ในอำนาจได้

No comments:

Post a Comment