Monday, December 23, 2013

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย คือประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวไทย ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือตระกูลหนึ่งตระกูลใด

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย คือประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวไทย
ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือตระกูลหนึ่งตระกูลใด

No comments:

Post a Comment