Saturday, June 6, 2015

ประเทศไทยเลือกใช้กฎหมายตามอำเภอใจของเจ้า และลิ่วล้อประจบสอพลอ เพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนาจในกลุ่มพวกมันเอง, พวกมันเห็นประชาชนไทยคนธรรมดาเป็นเพียงทาสรับใช้เท่านั้น

ประเทศไทยเลือกใช้กฎหมายตามอำเภอใจของเจ้า และลิ่วล้อประจบสอพลอ
เพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนาจในกลุ่มพวกมันเอง
พวกมันเห็นประชาชนไทยคนธรรมดาเป็นเพียงทาสรับใช้เท่านั้น

No comments:

Post a Comment