Thursday, June 18, 2015

กษัตริย์กบฏประชาชน... แล้วเอาทหารหมารับใช้ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยมาปกครองประเทศ, ผลก็คือ... ประเทศชาติชิบหาย ประชาชนมีหนี้สินท่วมหัว, "ถึงเวลาเปลี่ยนระบอบกันแล้ว"

กษัตริย์กบฏประชาชน...
แล้วเอาทหารหมารับใช้ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยมาปกครองประเทศ
ผลก็คือ...
ประเทศชาติชิบหาย ประชาชนมีหนี้สินท่วมหัว
"ถึงเวลาเปลี่ยนระบอบกันแล้ว"

No comments:

Post a Comment