Friday, January 10, 2014

ถ้าเกิดการปฏิวัติ... มวลชน และผู้นำของฝ่ายประชาชนต้องปกป้องตนเอง อย่าใช้อารมณ์ เราต้องใช้มันสมองเข้าสู้

ถ้าเกิดการปฏิวัติ... มวลชน และผู้นำของฝ่ายประชาชนต้องปกป้องตนเอง
อย่าใช้อารมณ์ เราต้องใช้มันสมองเข้าสู้

No comments:

Post a Comment